• Meer informatie?

Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft zes leden. Het is een overlegorgaan, waarin drie ouders (gekozen door alle ouders) en drie personeelsleden (gekozen door het personeel) zitting hebben.

Het doel van dit overlegorgaan is advies te geven aan het bestuur en de schoolleiding over allerlei zaken die de school betreffen. Het blijkt, dat de taken en de verantwoordelijkheden van de MR ten gevolge van allerlei wettelijke veranderingen steeds uitgebreider worden. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld de bestuurlijke samenwerking, mogelijkheden binnen het formatiebudgetsysteem, personeelsbeleid, beleidsconsequenties van Passend Onderwijs, etc.

Van MR-leden wordt verwacht, dat zij zich terdege verdiepen in deze en andere onderwerpen om in staat te zijn een gefundeerd advies uit te kunnen brengen aan het bestuur en/of de schoolleiding.

Overigens zijn er ook zaken waarin niet alleen advies van de MR gevraagd wordt, maar waarvoor zelfs instemming van de MR nodig is.


Van boven naar beneden: Mat Rutten (personeel), Joyce Sikkink (personeel), Mathijs Sliepen (ouder), Doortje Bongaarts (ouder), Simone Smedts (personeel) en Ryanne Joosten (ouder/voorzitter). 

Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin kunnen leden van elke school, vallend onder Stichting AKKOORD! po, zitting hebben. De GMR zal zich voornamelijk bezig houden met bovenschoolse zaken en heeft daarin dezelfde status als de MR op schoolniveau.