• Meer informatie?

Ouderraad

Onze Ouderraad

De ouderraad is een orgaan waarin ouders zitting hebben, die meedenken over allerlei ondersteunende activiteiten die de school en het onderwijs aangaan. De OR neemt deel aan werkgroepen die binnen de school actief zijn. Daarnaast beheert de OR de ouderbijdrage. Ook vragen en suggesties van ouders worden in de OR besproken. 

De OR is voornamelijk praktisch ingesteld. De OR heeft een adviserende functie naar de MR en het schoolteam, aangaande zaken die betrekking hebben op de school en het onderwijs. (zoals vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs)

De OR wordt door en uit de ouders gekozen. De ouders worden lid voor een periode van twee jaar. Ze zijn daarna weer herkiesbaar.

De raad komt ongeveer 7 maal per jaar bij elkaar. Vanuit het schoolteam is een teamlid aanwezig bij de vergaderingen.

En vanzelfsprekend is de OR er voor jullie: met vragen, voor advies, etc. kun je bij de leden terecht!